Ispitivanja za tehnički pregled građevina
Ispitivanja za tehnički pregled građevina
Inginspekt – Opatija d.o.o. obavlja sve usluge tražene tehničkim pregledom građevina u svrhu izdavanja uporabne dozvole. To su ispitivanja: električnih i gromobranskih instalacija, stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, sustava za odimljavanje i požarnih zaklopki, ventilacije i ventilacijskih sustava, panik rasvjete, tipkala za isklop napajanja električne energije, plinskih trošila i stanica, hidrantske mreže, akustička mjerenja (mjerenje buke i zvučne izolacije), analiza vode za ljudsku potrošnju (analiza A i ugljikovodici), mikroklimatskih uvjeta rada i osvijetljenosti prostora, te energetsko certificiranje.

Tehnički pregled

Tehničkim pregledom građevina utvrđujemo je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom. Tehnički pregled građevina je obavezan prije izdavanja uporabne dozvole. Provedbu tehničkog pregleda dužan je omogućiti investitor odnosno vlasnik. Uporabna dozvola je dokaz da je građevina legalna, izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom i zakonskim propisima te da se može koristiti na predviđen način.

Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu, odnosno radove izvedene na temelju građevinske dozvole izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da:

  • je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija
  • je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom – ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, lokacijske uvjete i druge uvjete određene građevinskom dozvolom
  • je građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom
  • su privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. uklonjeni, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta dovedeno u uredno stanje.

VAŠI IZVJEŠTAJI U OBLAKU

Inginspekt – Opatija d.o.o. posjeduje i primjenjuje WEB aplikaciju za potrebe pregleda i ispisa pojedinih zapisnika i izvještaja svih obavljenih tehničkih ispitivanja i mjerenja na svim objektima naručitelja radova. Izvještaji i zapisnici o izvršenim uslugama dostupni su Vam bilo kad i bilo gdje, samo za pregled ili za ispis. Jednim klikom iznad izbornika otvara Vam se prozor u koji unosite jedinstveno korisničko ime i lozinku koja Vam je dodijeljena. Time pristupate svim izvještajima i zapisnicima koje smo izradili za Vas od početka zajedničke suradnje.

Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, odnosno radove izvedene na temelju glavnog projekta izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da:

  • je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija
  • je građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom i građevina svojom namjenom, smještajem i vanjskim mjerama svih nadzemnih i podzemnih dijelova nije protivna prostornom planu u vrijeme izrade glavnog projekta
  • da građevina svojom namjenom, smještajem i vanjskim mjerama svih nadzemnih i podzemnih dijelova nije protivna prostornom planu (ne odnosi se na izdavanje uporabne dozvole za radove na završavanju zgrade, odnosno dijela zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu)
S VAMA VEĆ 24 GODINE