Projektiranje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje
Projektiranje električnih i gromobranskih instalacija
Inginspekt – Opatija d.o.o. akreditiran je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1282. Uz ispitivanja i pregled niskonaponskih električnih instalacija i sustava zaštite od munje na građevinama, izrađujemo i procjene rizika od udara munje s kategorizacijom građevine, projektiramo električne instalacije i sustave zaštite od djelovanja munja na građevine, izrađujemo projekte izvedenog stanja.

Projektiranje električnih instAlacija i sustava zaštite od djelovanja munje na građevine

Projektom se mora osigurati da građevina posjeduje tehnička svojstva koja osiguravaju podnošenje svih utjecaja koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja, predvidivih uvjeta uporabe te predvidivih utjecaja okoliša na instalaciju i građevinu uz adekvatno održavanje.

Ako su tehnička svojstva električnih instalacija sukladna zakonskim propisima, podrazumijeva se da građevina ispunjava bitne zahtjeve glede: zaštite od požara, sigurnosti u korištenju, zaštite od buke te uštede energije i toplinske zaštite u odnosu na utjecaj električne instalacije. 

Ako su tehnička svojstva sustava zaštite od djelovanja munja na građevinu sukladna zakonskim propisima podrazumijeva se da građevina tijekom građenja i projektiranog uporabnog vijeka ispunjava bitne zahtjeve mehaničke i toplinske otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, te sigurnosti u korištenju u odnosu na djelovanje munje.

Sustavi zaštite od djelovanja munja na građevinu su vrlo važne zbog naglih i nepredvidivih vremenskih uvjeta. Udar munje kao posljedicu može imati veliku materijalnu štetu, gubitak života i opasnost po okoliš te se stoga preporučuje za sve građevine, a posebno za izdvojene objekte na osami  i objekte visoke vrijednosti.

Ispitivanje električnih instalacija

Održavanje električne instalacije podrazumijeva redovite i izvanredne preglede, izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom te završni pregled i ispitivanje električne instalacije.

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:

 • četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
 • četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
 • petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,
 • četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove. 

Ispitivanja električnih instalacija prema normi HRN HD 60364-6 obuhvaća:

 • Vizualni pregled
 • Ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala
 • Ispitivanja otpor izolacije ugrađenih kabela i vodiča
 • Ispitivanje zaštite od neizravnog napona dodira automatskim isklopom opskrbe
 • Ispitivanje uzemljivača
 • Funkcionalna i druga ispitivanja definirana Normom

VAŠI IZVJEŠTAJI U OBLAKU

Inginspekt – Opatija d.o.o. posjeduje i primjenjuje WEB aplikaciju za potrebe pregleda i ispisa pojedinih zapisnika i izvještaja svih obavljenih tehničkih ispitivanja i mjerenja na svim objektima naručitelja radova. Izvještaji i zapisnici o izvršenim uslugama dostupni su Vam bilo kad i bilo gdje, samo za pregled ili za ispis. Jednim klikom iznad izbornika otvara Vam se prozor u koji unosite jedinstveno korisničko ime i lozinku koja Vam je dodijeljena. Time pristupate svim izvještajima i zapisnicima koje smo izradili za Vas od početka zajedničke suradnje.

Ispitivanje sustava zaštite od munje na građevinama

Sustavi zaštite od munje na građevinama mogu biti:

 1. S obzirom na razinu zaštite od djelovanja munje razlikujemo razine zaštite  I-II-III-IV koji se razlikuju po vjerojatnosti štete. Razina zaštite definirana je izrađenom procjenom rizika od udara munje.
 2. S obzirom na položaj u građevini, razlikujemo sustav vanjske zaštite, sustav unutarnje zaštite ili kombinaciju oba sustava. U slučaju kombinacije sustava vanjske i unutarnje zaštite mora se osigurati usklađenost, odnosno kombinacija sustava mora djelovati kao jedinstvena cjelina.

Sagledavajući moguće posljedice, neophodno je održavati sustav zaštite od munje. Održavanje sustava podrazumijeva redovite i izvanredne preglede sustava, izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili vraća u stanje određeno elektrotehničkim projektom građevine ili propisom u skladu s kojim je sustav izveden. Redoviti pregledi sustava vrše se u intervalima definiranim projektom građevine i zakonskim propisom, dok se izvanredni pregledi provode nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije.

 

Vremenski intervali u kojima je potrebno obaviti ispitivanje gromobranske instalacije za pojedine vrste objekata su:

*(npr. dijelovi sustava zaštite koji su izloženi jakim mehaničkim naprezanjima i hrđanju, spojevi na unutarnjem sustavu zaštite, spojevi na sabirnicama za izjednačivanje potencijala, spojevi s kabelskim oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskrišta za odvajanje, spojevi sa cjevovodima i sl.)

Način obavljanja pregleda sustava:

 • utvrđivanje da li izvedeno stanje odgovara predočenoj projektnoj dokumentaciji
 • pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi sustava u ispravnom stanju,
 • mjerenje radi utvrđivanja je li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine što uključuje ispitivanje sustava primjenom norme HRN HD 62305
S VAMA VEĆ 24 GODINE