Zaštita na radu
zaštita na radu
Svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj, bez obzira na djelatnost koju obavlja i svoju veličinu, obavezan je organizirati i provoditi zaštitu na radu. Ovisno o svojoj djelatnosti, poslodavac obavezan je uz obavljanje svih potrebnih tehničkih ispitivanja ispuniti i niz drugih obveza kao što su postavljanje znakova sigurnosti i uputa za rad na siguran način, upućivanje na obavezne liječničke preglede radnike na poslovima s posebnim uvjetima rada i sl.

ZAŠTITA NA RADU

Zakonom o zaštiti na radu utvrđene su osnovne obveze koje poslodavac treba ispuniti vezano uz područje zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Poslodavac je dužan urediti vođenje poslova zaštite na radu, izraditi procjenu rizika, osposobiti radnike za rad na siguran način, osposobiti poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika u zaštiti na radu, osposobiti radnika za prvu pomoć, izvršiti sva propisana tehnička ispitivanja poput ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, radne opreme (strojeva i uređaja za rad), radnog okoliša, ventilacije, izraditi pravilnik zaštite na radu i plan evakuacije i spašavanja.

Ovisno o svojoj djelatnosti, poslodavac obavezan je uz obavljanje svih potrebnih tehničkih ispitivanja ispuniti i niz drugih obveza kao što su postavljanje znakova sigurnosti i uputa za rad na siguran način, upućivanje na obavezne liječničke preglede za radnike na poslovima s posebnim uvjetima rada i sl.

Ako se zaštita na radu ne provodi i ako se ne poduzimaju preventivne mjere, mogu nastati neželjene ozljede radnika, koje mogu ugroziti poslovanje, stabilnost pa i sam opstanak tvrtke jer troškovi koji mogu nastati zbog ozljeda na radu i inspekcijskih kazni nadmašuju svako ulaganje u prevenciju i zaštitu na radu.

VAŠI IZVJEŠTAJI U OBLAKU

Inginspekt – Opatija d.o.o. posjeduje i primjenjuje WEB aplikaciju za potrebe pregleda i ispisa pojedinih zapisnika i izvještaja svih obavljenih tehničkih ispitivanja i mjerenja na svim objektima naručitelja radova. Izvještaji i zapisnici o izvršenim uslugama dostupni su Vam bilo kad i bilo gdje, samo za pregled ili za ispis. Jednim klikom iznad izbornika otvara Vam se prozor u koji unosite jedinstveno korisničko ime i lozinku koja Vam je dodijeljena. Time pristupate svim izvještajima i zapisnicima koje smo izradili za Vas od početka zajedničke suradnje.

PROCJENA RIZIKA

Procjena rizika na radu je temeljni dokument u zaštiti na radu, kojeg mora izraditi svaki poslodavac u Republici Hrvatskoj. Procjenom rizika se utvrđuju razine opasnosti, štetnosti i napora koje mogu izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika na radnom mjestu. Temeljem izrađene Procjene rizika se primjenjuju pravila zaštite na radu, preventivne mjere, organiziraju i provode radni i proizvodni postupci, te poduzimaju druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima na mjestu rada, kako bi se vjerojatnost nastanka ozljede ili profesionalnih oboljenja svela na najmanju moguću mjeru, te kako bi se na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurala bolja razina zaštite na radu.

Procjena rizika na radu se izrađuje u pisanom ili elektroničkom obliku, te u svakom trenutku mora odgovarati postojećim rizicima na radu i u vezi s radom. U izradi Procjene rizika moraju sudjelovati radnici i njihovi predstavnici, te mora biti dostupna radnicima na mjestu rada.

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Program osposobljavanja radnika sastoji se od teoretskog osposobljavanja koje se provodi za sve radnike ovisno o poslovima koje će se obavljati i praktičnog osposobljavanja na mjestu rada.

Poslodavac je obvezan čuvati Zapisnik o osposobljavanju radnika za rad na siguran način.

OSPOSOBLJAVANJE OVLAŠTENIKA I POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Ovlaštenik je radnik najčešće na rukovodećim funkcijama kojemu je poslodavac, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu na mjestima rada, te je obvezan svakih pet godina obnavljati osposobljavanje.

Povjerenik je radnik izabran na skupu svih radnika ili radničkom vijeću sukladno općim propisima o radu, da štiti interese radnika na području zaštite na radu te prate primjenu pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na radu kod poslodavca.

Poslodavac je obvezan čuvati Zapisnik o osposobljavanju radnika za rad na siguran način.

Uz gore navedeno, obavljamo za vas i druge poslove iz područja zaštite na radu:

 • Tehnička ispitivanja električnih, gromobranskih i drugih instalacija i uređaja za prva i periodička te ispitivanja za MTU
 • Ispitivanje radne opreme
 • Ispitivanje radne opreme s povećanim opasnostima
 • Ispitivanje radnog okoliša (mikroklimatskih uvjeta rada, buke i osvijetljenosti)
 • Ispitivanje buke na radnim mjestima gdje ista prelazi maksimalne granične vrijednosti
 • Ispitivanje ventilacijskih sustava i ispitivanje ventilacije objekata u kojima je dozvoljeno pušenje (i za MTU)
 • Izrada Procjene rizika na rada
 • Izrada Procjene rizika za rad s računalom
 • Vođenje poslova zaštite na radu
 • Obavljanje poslova Koordinatora ZNR I. stupnja (u fazi projektiranja-izrada plana izvođenja radova)
 • Obavljanje poslova Koordinatora ZNR II. stupnja (u fazi izvođenja radova-nadzor na gradilištima)
 • Izrada Pravilnika zaštite na radu
 • Projektiranje mjera zaštite na radu za objekte
 • Izrada planova evakuacije i osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja
Inginspekt – Opatija d.o.o. je ovlaštena tvrtka za obavljanje poslova zaštite na radu i drugih poslova koja vam omogućava da brzo dođete do svih potrebnih informacija o vašim obvezama iz zaštite na radu, te da ispunite sve svoje obveze po najpovoljnijim uvjetima. Inginspekt – Opatija d.o.o. akreditiran je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1282. 
S VAMA VEĆ 24 GODINE