Zaštita od požara
Zaštita od požara
Inginspekt – Opatija d.o.o. je ovlaštena tvrtka za obavljanje poslova zaštite od požara koja vam omogućava da brzo dođete do svih potrebnih informacija o vašim obvezama iz zaštite od požara, te da ispunite sve svoje obveze po najpovoljnijim uvjetima.

Zaštita od požara

Izostanak provedbe propisanih mjera zaštite od požara i eksplozija u nekom objektu može uzrokovati i biti potencijalna opasnost od nastanka požara i eksplozija. Kao posljedica navedenog može doći do nastanka velikih materijalnih šteta te ugrožavanja zaposlenika i osoba koje koriste prostor.

Preventivne tehničke mjere zaštite od požara u nekom objektu su zakonski propisane i podrazumijevaju obavljanje svih propisanih tehničkih ispitivanja instalacija i uređaja te stabilnih instalacija i sustava za dojavu i gašenje požara. 

Preventivne organizacijske mjere zaštite od požara su izrada Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, izrada Pravilnika zaštite od požara, izrada Planova evakuacije i spašavanja (tekstualni i grafički dio) kao i osposobljavanje radnika za provedbu mjera za zaštitu od požara i eksplozija te gašenje i spašavanje.

VAŠI IZVJEŠTAJI U OBLAKU

Inginspekt – Opatija d.o.o. posjeduje i primjenjuje WEB aplikaciju za potrebe pregleda i ispisa pojedinih zapisnika i izvještaja svih obavljenih tehničkih ispitivanja i mjerenja na svim objektima naručitelja radova. Izvještaji i zapisnici o izvršenim uslugama dostupni su Vam bilo kad i bilo gdje, samo za pregled ili za ispis. Jednim klikom iznad izbornika otvara Vam se prozor u koji unosite jedinstveno korisničko ime i lozinku koja Vam je dodijeljena. Time pristupate svim izvještajima i zapisnicima koje smo izradili za Vas od početka zajedničke suradnje.

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE

Osposobljavanje za provedbu mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom obaveza je poslodavca bez obzira na broj zaposlenih djelatnika i djelatnost koju obavlja.

Obveza ovog osposobljavanja proizlazi iz Zakona o zaštiti od požara i Zakona o zaštiti na radu. Program osposobljavanja sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja.

Teorijski dio osposobljavanja započinje proučavanjem dostavljenih stručnih materijala (priručnika) na temelju kojih kasnije održavamo predavanje.  Praktični dio osposobljavanja sastoji se od provedbe pokazne vježbe gašenja početnih požara te vježbe evakuacije i spašavanja.

Nakon završenog programa, pismeno se polaže test te izdaje uvjerenje o osposobljenosti.

Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata unutarnje i vanjske hidrantske mreže

Projektnu dokumentaciju izrađujemo prema svim pravilima struke, propisima iz područja gradnje, prostornog uređenja, građevinske inspekcije, Zakona o zaštiti od požara i ostalih propisa koji se odnose na hidrantsku mrežu za sve vrste građevina (hoteli, kampovi, sportske dvorane, …).

Projektna dokumentacija se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio projekta sadržava tehnički opis i hidraulički proračun. Za potrebe određivanja ulaznih parametara ispitujemo Q-H linije protoka i tlaka vode u glavnom napojnom cjevovodu.

Grafički dio projekta sadržava situaciju s cijevnim razvodom i naznačenim hidrantima, detaljima hidrantskog okna, čvorova i samih hidranata.

Pri  rekonstrukciji postojeće hidrantske mreže za gašenje požara definiramo eventualne nedostatke iste koji nisu u skladu sa zakonskim propisima te predlažemo konkretna tehnička rješenja za dovođenje predmetne hidrantske mreže u tehnički ispravno i funkcionalno stanje.

Obavljamo za vas i druge poslove iz područja zaštite od požara:

 • Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara:
  • Ispitivanje stabilnog sprinkler sustava za gašenje požara
  • Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara plinom CO2 i FM
  • Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara aerosolom FirePro i Novec
  • Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara kuhinjskih uređaja tekućim sredstvom za gašenje Ansul
  • Ispitivanje vatrodojavnog sustava
  • Ispitivanje ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
  • Ispitivanje unutarnje i vanjske hidrantske mreže
  • Ispitivanje vatrootpornih vrata
  • Pregled i ispitivanje funkcionalno-tehničke ispravnosti protupožarnih zaklopki
  • Ispitivanje sustava za odvod dima i topline 
  • Ispitivanje stabilnog drencher sustava za gašenje požar
 • Izrada Procjena i planova ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • Izrada Pravilnika zaštite od požara
 • Izrada Elaborata zaštite od požara
 • Izrada projekata za rekonstrukciju i izvođenje unutarnje i vanjske hidrantske mreže
 • Vođenje poslova zaštite od požara (usluga ugovaranja Osobe odgovorne za organizaciju i provedba mjera Zaštite od požara)
 • Izrada planova evakuacije i osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja (i za MTU)
 • Izrada Q-H dijagrama
 • Ispitivanje električnih instalacija i sustava zaštite od djelovanja munje
 • Ispitivanje ispravnosti panik rasvjete
 • Ispitivanje uređaja za brzo isključenje struje u slučaju hitnosti
 • Ispitivanje sustava zaštite od statičkog elektriciteta
 • Ispitivanje plinskih trošila i stanica (i za MTU)
 • Ispitivanje sustava ventilacije

Inginspekt – Opatija d.o.o. je ovlaštena tvrtka za obavljanje poslova zaštite od požara koja vam omogućava da brzo dođete do svih potrebnih informacija o vašim obvezama iz zaštite od požara, te da ispunite sve svoje obveze po najpovoljnijim uvjetima.

S VAMA VEĆ 24 GODINE